Tag: Othello

rantings  (0)
thumbnail Frederic Leighton – Desdemona [from Frederick Lord Leighton]
3366 x 4342 px
Artists