Tag: Andromache

thumbnail Frederic Leighton – Captive Andromache [from Frederick Lord Leighton]
(Total: 0)
5287 x 2586 px
Artists